Καλέστε μας: 211 421 6089

Δεν υπάρχουν προϊόντα.

Δεν υπάρχουν προϊόντα.

Vetcheckstore

vetcheckstore_oroi_website

Welcome giveaway!!

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα τα μηνύματα, τις υπέροχες ευχές και την αγάπη σας 🙂
Η θερμή σας υποδοχή μας γεμίζει όρεξη και μας έδωσε την ιδέα για το πρώτο giveaway!

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ιατρείου μικρών ζώων Καλλιθέας με έναν super διαγωνισμό! Ένα limited edition, δοχείο φαγητού από πορσελάνη, με την υπογραφή της εταιρείας bellomania, μπορεί να γίνει δικό σας. Luxurious μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες και χωρητικότητα 250ml.

Για την συμμετοχή σας αρκεί να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω το post του διαγωνισμού, στη σελίδα μας στο FB www.facebook.com/Vetcheckstore.gr

 

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού «welcome giveaway!!»

A. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρεία «ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΚΥΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» με διακριτικό τίτλο vetcheckstore.gr, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Μενελάου 104, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «welcome giveaway» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο διαδικτυακό τόπο www.vetcheckstore.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 

B. Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 07/05/2021 και ώρα 16:30 μ.μ. ως και την 10/05/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 10η Μαΐου 2021 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τo vetcheckstore.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του vetcheckstore.gr, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.
 2. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.
 3. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στον λογαριασμό του vetcheckstore.gr στο Facebook, θα αναρτηθεί «post» στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει να αφήσει σχόλιο («comment») στο συγκεκριμένο «post».
 4. Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, προσβλητικά σχόλια και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
 5. Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις-αναρτήσεις στο ως άνω post.
 6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο συμμετέχων έχει κάνει «follow /like» την εκάστοτε σελίδα εξασφαλίζει μία ακόμα συμμετοχή. Η παρούσα ενέργεια δεν είναι υποχρεωτική.

 

Δ. Δώρο Διαγωνισμού

 1. Το δώρο του διαγωνισμού είναι ένα (1) μπολ φαγητού από πορσελάνη της εταιρίας Bellomania για έναν τυχερό/ή. H χωρητικότητά του είναι 250ml και είναι σε μαύρο χρώμα με χρυσές λεπτομέρειες.
 2. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το vetcheckstore δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του Vetcheckstore.gr. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Vetcheckstore.gr για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, το Vetcheckstore.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Tο Vetcheckstore.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

 

Ε. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

 1. Για το συγκεκριμένο «post», θα ανακηρυχθεί (1) νικητής εκ των συμμετεχόντων που προέβησαν στις ενέργειες που ορίζονται στην παράγραφο Γ των παρόντων, κατόπιν κλήρωσης, καθώς και δύο (2) επιλαχόντες κατά σειρά κλήρωσής τους.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11/05/2021 και ώρα 14:00 στο ιατρείο μας μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε εύλογη αιτία είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το vetcheckstore.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

 

 1. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Facebook με σχόλιο κάτω από την απάντηση του και σε ξεχωριστό post.
 2. Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα σαράντα οχτώ (48) ωρών μετά την κλήρωση, θα επικοινωνήσουμε με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, θα επικοινωνήσουμε με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 3. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 4. Το vetcheckstore.gr απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 5. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το vetcheckstore.gr.

 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Το Vetcheckstore.gr διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή το vetcheckstore.gr δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

 

Η. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του vetcheckstore.gr παύει να υφίσταται.  Το vetcheckstore.gr δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στο vetcheckstore.gr την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 3. Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, το vetcheckstore.gr ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
 4. Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.

 

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τo vetcheckstore.gr. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site www.vetcheckstore.gr και στον επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook στην παρακάτω διεύθυνση: «https://www.facebook.com/Vetcheckstore.gr».

Consecte libero id faucibus nisl tincidu. Magna etiam tempor orci lobor faculs lorem ipsum.

Instagram feed